SAVIS MIS.BI

Hệ thống kho dữ liệu và báo cáo thông minh

Thách thức

Quyết định của nhà quản trị ảnh hướng rất lớn đến thành công của một doanh nghiệp/tổ chức. Để đưa ra quyết định đúng đắn, nhà quản trị phải cần đến minh chứng khoa học và số liệu liên quan. Đối với tổ chức có lượng dữ liệu lớn, việc truy cập và khai thác dữ liệu là rất khó khăn. Cách nhanh nhất để có được dữ liệu cần thiết là xây dựng một kho dữ liệu sắp xếp khoa học và tập trung.

Giải pháp

Kho dữ liệu và Báo cáo thông minh (DWH & BI) là hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế, sắp xếp có mục đích và định hướng rõ ràng nhằm quản lý, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. Đồng thời, nó là nền tảng cho việc xây dựng các ứng dụng phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định.

Điểm vượt trội của DWH & BI so với các ứng dụng truyền thống:

Lợi ích

Translate »