SAVIS MIS.BI – Hệ thống kho dữ liệu và báo cáo thông minh
Thách thức

Quyết định của nhà quản trị ảnh hướng rất lớn đến thành công của một doanh nghiệp/tổ chức. Để đưa ra quyết định đúng đắn, nhà quản trị phải cần đến minh chứng khoa học và số liệu liên quan. Đối với tổ chức có lượng dữ liệu lớn, việc truy cập và khai thác dữ liệu là rất khó khăn. Cách nhanh nhất để có được dữ liệu cần thiết là xây dựng một kho dữ liệu sắp xếp khoa học và tập trung.

Giải pháp

Kho dữ liệu và Báo cáo thông minh (DWH & BI) là hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế, sắp xếp có mục đích và định hướng rõ ràng nhằm quản lý, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. Đồng thời, nó là nền tảng cho việc xây dựng các ứng dụng phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định.

Điểm vượt trội của DWH & BI so với các ứng dụng truyền thống:

  • Thực hiện quá trình truy cập dữ liệu từ các nguồn không đồng nhất; làm sạch, lọc và chuyển đổi dữ liệu; lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc để dễ dàng truy cập, hiểu rõ và sử dụng.
  • Dữ liệu được tổ chức và sắp xếp theo các quy trình nghiệp vụ, mối liên hệ và ràng buộc nghiệp vụ trong tổ chức/doanh nghiệp. Dữ liệu sau đó được dùng để truy vấn, báo cáo và phân tích dữ liệu.
  • Khối lượng dữ liệu trong kho dữ liệu rất lớn, phục vụ cho việc khi cần phân tích dữ liệu lịch sử.
Lợi ích
  • Xây dựng kho cơ sở dữ liệu là bước đầu tiên để làm nền móng cho việc phát triển các hệ thống báo cáo thông minh cho người quản trị/ quản lý trong các tổ chức / doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, hoạt động và kinh doanh.
  • Hạn chế rủi ro và có thể chủ động theo dõi với hệ thống dữ liệu lớn của doanh nghiệp.
  • Giảm thiểu chi phí với chất lượng dữ liệu được tích hợp và kiểm tra xác nhận dữ liệu.
  • Tăng quy mô và giám sát dự án giúp cho việc triển khai công việc của doanh nghiệp thành công.