SAVIS LGSP 2.0

Giải pháp nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu số

Thách thức

Trong một cơ quan/doanh nghiệp sẽ sử dụng nhiều nền tảng, ứng dụng phục vụ cho từng bộ phận, công việc khác nhau. Vì thế một đòi hỏi thiết yếu là tất cả các nền tảng đó cần phải chia sẻ, tích hợp với nhau, tạo nên một mạng lưới liên kết thống nhất trong cơ quan/doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế là mỗi nền tảng, ứng dụng lại sử dụng một loại định dạng dữ liệu, một chuẩn giao tiếp khác nhau. Điều này gây khó khăn rất lớn cho các đơn vị trong việc giao tiếp trong nội bộ cũng như giao tiếp với các hệ thống bên ngoài.

Giải pháp

Với khả năng tích hợp điện toán đám mây hoặc cài đặt trực tiếp tại Data Center của khách hàng (on-premises), cung cấp khả năng chia sẻ và tích hợp dữ liệu cho toàn bộ các ứng dụng, các thiết bị có khả năng kết nối Internet (Internet of Things – IoT) vào trong một nền tảng duy nhất, Giải pháp nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu số – LGSP 2.0 cho phép đẩy nhanh thời gian tích hợp các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau, chia sẻ và tái sử dụng tài nguyên sẵn có của hệ thống (bao gồm cả file phi cấu trúc), làm tăng năng suất, hiệu quả của hệ thống và giảm chi phí đầu tư cho khách hàng.

Lợi ích