SAVIS - TOP 10 DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ - CHÍNH PHỦ SỐ

Chính phủ số - Chiến lược trọng tâm quốc gia

Xây dựng Chính phủ điện tử, từng bước chuyển đổi Chính phủ điện tử thành Chính phủ số, đưa mọi hoạt động của Chính phủ lên môi trường số, sáng tạo nhiều dịch vụ hữu ích, tăng cường tương tác giữa người dân và chính quyền, lấy Chính phủ số là nền tảng để hướng tới kinh tế số, xã hội số là một chủ trương lớn trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030, là chiến lược trọng tâm quốc gia.
Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng xếp hạng Chính phủ điện tử tăng từ 10 đến 15 bậc, lọt nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025.

Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ điện tử hàng đầu

Hệ giải pháp Chính phủ điện tử nền tảng và toàn diện

Xác thực, Định danh công dân từ xa

Lưu trữ điện tử, kho dữ liệu điện tử

Bảo mật - An toàn thông tin

Được mọi tổ chức và khách hàng tin dùng, đánh giá cao

Scroll to Top