RESOURCES

Smart eKYC

Giải pháp Định danh người dùng từ xa

Smart Kiosk

Hệ thống kiosk tự động all-in-one

SAVIS Signing BOX

Giải pháp ký số all-in-one đầu tiên tại Việt Nam

SAVIS eArchive

Giải pháp số hóa, lưu trữ điện tử tập trung trên nền tảng Big Data

SAVIS eArchive BOX

Giải pháp lưu trữ tài liệu all-in-one đầu tiên tại Việt Nam

SAVIS BPM Paperless

Giải pháp tự động hoá quản lý quy trình số

SAVIS GO Sign

Giải pháp ký số và quản lý tài liệu điện tử

SAVIS SOC

Giải pháp Giám sát
An ninh mạng

GO Invoice

Giải pháp
Hóa đơn điện tử

SAVIS eContract

Giải pháp
Hợp đồng điện tử

SAVIS MIS-BI

Hệ thống kho dữ liệu và báo cáo thông minh

SAVIS LGSP 2.0

Giải pháp nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu

SAVIS eGate 3.0

Cổng DVC và hệ thống một cửa điện tử tích hợp liên thông

SAVIS FMIP BOX

Giải pháp truyền thanh số ALL-IN-ONE thế hệ mới
SAVIS Open Banking Solution
Hệ giải pháp toàn diện cho Ngân hàng mở

Nhập thông tin để tải về

Nhập thông tin để tải về

Nhập thông tin để tải về

Nhập thông tin để tải về

Nhập thông tin để tải về

Nhập thông tin để tải về

Nhập thông tin để tải về

Nhập thông tin để tải về

Nhập thông tin để tải về

Nhập thông tin để tải về

Nhập thông tin để tải về

Nhập thông tin để tải về

Nhập thông tin để tải về