Trục tích hợp (ESB)
Thách thức

Hệ thống mạng doanh nghiệp thường triển khai các ứng dụng,các nền tảng và các quy trình nghiệp vụ khác nhau. Một yêu cầu thiết yếu là chúng cần được liên kết và trao đổi thông tin với nhau. Nhưng có một vấn đề phổ biến là chúng không sử dụng một loại định dạng dữ liệu chung cũng như không có một chuẩn giao tiếp chung. Nếu doanh nghiệp cần giao tiếp với các hệ thống bên ngoài, vấn đề tích hợp sẽ mở rộng ra khỏi phạm vi của công ty, nó bao chùm lên các hệ thống và quy trình nghiệp vụ của các doanh nghiệp khác nhau.

Giải pháp

SAVIS ESB Framework là một bộ phần mềm nền tảng lõi (Middleware) toàn diện; xây dựng, triển khai và quản lý tích hợp theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). Bộ phần mềm đưa ra mô hình triển khai và quản lý duy nhất, cung cấp giải pháp mã hóa và hệ thống quản lý metadata thống nhất trên toàn bộ hệ thống.

SAVIS ESB Framework cung cấp nền tảng mà các doanh nghiệp cần hiện tại để giải quyết tình trạng ngày một phức tạp của môi trường CNTT. Bằng cách tích hợp các hệ thống hiện tại một cách hợp lý, các doanh nghiệp không chỉ sẵn sàng đối mặt với những thách thức về di động ngày nay, mà còn với các yêu cầu đa kênh dài hạn sau này.

Khi các thiết bị mới được triển khai trên thực tế, khả năng tích hợp và xử lý biến theo thời gian thực của SAVIS ESB Framework cung cấp nền tảng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ hội nhập cấp thiết ngày nay và hỗ trợ các doanh nghiệp đối mặt với những thách thức về Internet of-Things trong tương lai.

Lợi ích
  • SAVIS ESB Framework mang lại khả năng hiển thị, tính linh hoạt và tốc độ cao.
  • Cung cấp các chức năng hàng đầu phù hợp với mọi ngành.
  • Bộ phần mềm toàn diện tích hợp chặt chẽ sẽ giúp giảm chi phí và tăng năng suất đầu tư, hiệu quả trong hoạt động của hệ thống.
  • Giúp các doanh nghiệp giảm chi phí bằng cách tái sử dụng các khoản đầu tư và tài sản CNTT hiện có, bất kể môi trường doanh nghiệp đang hoạt động (hệ điều hành, máy chủ ứng dụng, vv), hoặc công nghệ doanh nghiệp đã xây dựng. Công cụ phát triển ứng dụng thống nhất, dễ sử dụng và có thể tái sử dụng.