Hệ thống giải pháp Chính phủ số
Thách thức

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với hàng loạt các công nghệ, nền tảng mới phát triển như: Dữ liệu lớn (Big Data), Internet kết nối vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Dữ liệu mở (OpenData), OpenAPI…, việc áp dụng công nghệ 4.0 vào xây dựng CPĐT và phát triển các đô thị thông minh, thực hiện chuyển đổi số xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là xu hướng tất yếu.

Tại Việt Nam, Chính phủ số là bản lề, là nền tảng để hướng tới Doanh nghiệp số, Công dân số. Vì thế, xây dựng Chính phủ số cũng là nhiệm vụ cốt lõi của quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, hiện nay, việc triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, hạ tầng công nghệ thông tin làm nền tảng phát triển Chính phủ số trong các cơ quan nhà nước đang tồn tại nhiều bất cập. Việc chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan/tổ chức còn hạn chế và thiếu đồng bộ. Mỗi cơ quan có một hệ thống thông tin khác nhau, không liên thông với nhau mà chỉ chia sẻ một số trường thông tin liên quan.

Thêm vào đó, nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia chưa hoàn thiện. Đặc biệt, một số hệ thống dữ liệu quốc gia quan trọng, là cốt lõi của Chính phủ số như Cơ sở dữ liệu dân cư, Hệ thống mã số định danh cá nhân, Hệ thống xác thực định danh quốc gia vẫn chưa được triển khai thực hiện đầy đủ. Nhận ra thực trạng đó, Chính phủ, Các Bộ/Ban/Ngành đã ban hành một số chính sách, quy định mới về ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử như Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Thông tư 41/2017/TT-BTTTT, Thông tư 23/2018/TT-BTTTT,…

Giải pháp

Đáp ứng những đòi hỏi của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ công, SAVIS đã phát triển và cung cấp Nền tảng Giải pháp chia sẻ, kết nối liên thông các hệ thống thông tin Chính phủ, hướng tới Chính phủ số, Chính phủ không giấy tờ.

Hệ thống bao gồm các sản phẩm nổi bật sau:

 • Hệ thống Một cửa điện tử liên thông & Cổng Dịch vụ công trực tuyến
 • Cổng thông tin điện tử
 • Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp
 • Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu số
 • Giải pháp Lưu trữ, số hóa điện tử tập trung trên nền tảng BigData
 • Hệ thống CSDL thông tin Kinh tế – Xã hội
 • Phần mềm Quản lý cán bộ công chức, viên chức
 • Quản lý định danh tập trung, xác thực điện tử tập trung (SAVIS-eAF)
 • Cổng thanh toán điện tử
 • Hệ thống ký số bảo mật SAVIS Signing Server
Lợi ích
 • Giúp tiết kiệm chi phí tối đa cho hoạt động và vận hành HSM
 • Đáp ứng dịch vụ 24/7 với độ sẵn sàng cao
 • Giao diện sử dụng đơn giản và tự động hóa việc sử dụng các dịch vụ thông qua hàm API
 • Đáp ứng mức độ bảo mật cao nhất
 • Có khả năng tích hợp nhanh chóng, đơn giản với hầu hết các hệ thống hiện có của khách hàng