SAVIS - TOP 10 DOANH NGHIỆP AN TOÀN THÔNG TIN BẢO MẬT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Hệ thống thông tin của Doanh nghiệp bạn có bảo mật và an toàn?

An toàn, an ninh mạng phải đi trước một bước

Trong quá trình phát triển Chính phủ số, hướng đến kinh tế số, xã hội số, việc thiết lập môi trường mạng an toàn để Chính phủ, doanh nghiệp và người dân sử dụng có vai trò hết sức quan trọng. Đây là điều kiện cơ bản, là yếu tố then chốt để thực hiện thành công chuyển đổi số Quốc gia. Hệ sinh thái các sản phẩm an toàn, an ninh mạng phải là một sản phẩm Make in Vietnam, do chính doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và làm chủ. Lực lượng này có trách nhiệm bảo vệ sự thịnh vượng của quốc gia trên không gian mạng.

Hệ giải pháp Bảo mật - An toàn thông tin

Scroll to Top